Regulamin dla gości - Targi Beauty Wrocław

Regulamin dla gości

REGULAMIN DLA GOŚCI BRANŻOWYCH I INDYWIDUALNYCH ZWIEDZAJĄCYCH (Zwiedzających) TARGI I IMPREZY TOWARZYSZĄCE TARGOM (Targi)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających Targi organizowane przez Expoevents z siedzibą w Kiełczowie (55-093), przy ul. Akacjowej 21c, NIP: 9840173658, dalej jako Organizator.

§ 2 ZASADY WSTĘPU NA TARGI

 1. Wstęp na Targi możliwy jest na podstawie dokumentu wstępu obowiązującego dla danych Targów ( bilet, identyfikator lub inne w zależności od danych Targów)
 2. Zwiedzający, którzy zakupili dokumenty wstępu mają możliwość otrzymania faktury.
  Aby otrzymać fakturę należy wysłać dowód zakupu na adres e-mail wraz z dokładnymi danymi, na które dokument ma zostać wystawiony.

 

§ 3 REJESTRACJA ZWIEDZAJĄCYCH BRANŻOWYCH

 1. Rejestracja jest warunkiem uprawnia do zakupu biletu ulgowego wynikającego z aktualnego cennika Targów.
 2. Do rejestracji jako Zwiedzający Branżowy uprawniona jest osoba reprezentująca firmę (osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową). Do rejestracji nie są uprawione osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową.
 3. Do rejestracji na Targi uprawnieni są Zwiedzający reprezentujący branże związane z tematyką danych Targów.
 4. Rejestracji można dokonać on-line na stronie www.targibeautywroclaw.pl
 5. Zwiedzający korzystający z serwisu www.targibeautywroclaw.pl są zobowiązani, przed dokonaniem rejestracji do akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Rejestracji Zwiedzających w czasie Targów dokonuje się poprzez okazanie wizytówki firmowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego (we wszystkich polach wskazanych jako obowiązkowe), będącego jednocześnie akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Dane, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, powinny być prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz zgodne z zapisami ust. 2.
 8. Organizator ma prawo weryfikować uprawnienia uczestników do zakupu biletu ulgowego.

 

§ 4 SPRZEDAŻ BILETÓW I REJESTRACJA ZWIEDZAJĄCYCH INDYWIDUALNYCH

 1. Warunkiem wstępu na Targi przez Zwiedzających Indywidualnych jest posiadanie dokumentu wstępu. Zakup biletu wstępu możliwy jest w kasach Targów oraz online na stronie www.targibeautywroclaw.pl lub podmiot wskazany przez organizatora.
 2. Do osoby rejestrującej się należy dbałość o zachowanie w tajemnicy wszelkich danych służących do jednoznacznej jego identyfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika swoich danych osobom trzecim.
 3. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub miejsca Targów Beauty Wroclaw, Organizator poinformuje o zaistniałych zmianach poprzez stronę internetową www.targibeautywroclaw.pl
 4. Do zakupu biletu ulgowego uprawnione są osoby w wieku do 26 roku życia, pod warunkiem okazania legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej. Dzieci do lat 7 uprawnione są do bezpłatnego wstępu na teren targów i podlegają niniejszemu regulaminowi oraz regulaminom obiektu Tarczyński Arena.
 5. Organizator ma prawo weryfikować uprawnienia uczestników do zakupu biletu ulgowego.

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 1. W celu należytego wykonania umowy sprzedaży lub/ i wydania dokumentu wstępu, Organizator zastrzega sobie prawo do identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości Zwiedzających, dokonujących odbioru w kasie zamówionych on-line biletów wstępu
 2. Administratorem danych osobowych Zwiedzających jest Expoevents Anna Gadecka
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. wykonania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. wykonania obowiązków prawnych, w tym dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Zwiedzającym a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń,
  4. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. każdorazowo określonym w zapytaniu o zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Zwiedzającego zgody.
 4. Dane osobowe Zwiedzających mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi ochrony obiektu Tarczyński Arena oraz podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, oraz podwykonawcom Organizatora, działającym na zlecenie Organizatora.
 5. Dane osobowe Zwiedzających mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Zwiedzających do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych Zwiedzających jest następujący:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem tj. udziału w Targach lub innej imprezie organizowanej przez Organizatora dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane,
  • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki i raportowania, dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora,
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków – do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane przez Administratora.
 8. Po upływnie powyższych okresów o dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 9. Organizator informuje również, iż dane osobowe Zwiedzających w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring w obiekcie Tarczyński Arena przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Tarczyński Arena oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO. Przebywanie na terenie Tarczyński Arena jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Tarczyński Arena.
 10. Dane, o których mowa w pkt. 8 powyżej będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania, nie dłużej niż trzy miesiące od czasu nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 11. Zwiedzającemu , którego dane są przetwarzane służy prawo dostępu do tych danych prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 12. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 13. Każdemu Zwiedzającemu , którego dane są przetwarzane służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi że przetwarzanie danych narusza RODO.
 14. W zakresie w jakim Organizator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy – podanie takich danych osobowych przez Zwiedzających jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy ( Organizator nie będzie mogło zawrzeć umowy bez ich podania).

 

§ 6 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Zwiedzający mogą przebywać w miejscu Targów wyłącznie w terminach i godzinach otwarcia Targów dla publiczności.
 2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Wystawcy.
 3. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W czasie i na terenie Targów obowiązują zakazy:
  1. wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także otwartego ognia, stanowiących zagrożenie pożarowe, mogących spowodować uszkodzenie mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
  2. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
  3. zakłócania porządku publicznego,
  4. wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.,
  5. palenia wyrobów tytoniowych w czasie i na terenie Targów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. Miejsca do palenia zlokalizowane są na zewnątrz
  6. zanieczyszczania Tarczyński Arena oraz terenów zewnętrznych,
  7. niszczenia infrastruktury np. poprzez umieszczanie/naklejanie ulotek reklamowych i innych materiałów promocyjnych oraz niszczenia roślinności Tarczyński Arena;
  8. opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.
 5. Osoby będące w stanie wskazującym na upojenie alkoholowe, odurzenie narkotykowe bądź innymi substancjami albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Targi.
 6. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych powyżej Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zwiedzającego z Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu (bez prawa zwrotu opłaty za wstęp i opłat parkingowych),
 7. Zwiedzający są zobowiązani do:
  1. respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej, w szczególności nietarasowania i nieblokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych;
  2. wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Tarczyński Arena
  3. przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,
 8. Dzieci w wieku do lat 15 mogą przebywać na Targach wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu Targów w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego i wykorzystania tych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych.
 10. Zwiedzający poprzez uczestnictwo w Targach wyrażają zgodę na rejestrację danych osobowych w postaci wizerunku rejestrowanego przez monitoring w obiekcie Tarczyński Arena i przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania, nie dłużej niż trzy miesiące od czasu nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu Targów i zobowiązują się do poinformowania o tym w serwisie www.targibeautywroclaw.pl W przypadkach odwołania, skrócenia i przełożenia terminu Targów z przyczyn niezależnych od Organizatora, Zwiedzającemu, który nie zdążył wykorzystać zakupionego biletu wstępu, nie przysługuje prawo do odszkodowania, ale wyłącznie zwrot należności w wysokości ceny brutto tego dokumentu. Zwrot należności zostanie dokonany według zasad określonych dalej w § 8.
 2. Organizator nie wymienia, nie przyjmuje zwrotu, zakupionych lub będących w posiadaniu uczestnika z innego tytułu biletów, zaproszeń czy identyfikatorów z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 1
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. W szatni oprócz nakryć wierzchnich dopuszcza się przechowywanie parasoli, galanterii odzieżowej (rękawiczki, szaliki, itp.) oraz podręcznego bagażu.
 6. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora, o której mowa w ust 5 nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w czasie i na terenie Targów (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
 7. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na Targi przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).
 8. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód w czasie i na terenie Targów.
 9. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić Organizatora oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 18 przebywających na Targach odpowiadają rodzice, opiekunowie.
 11. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail lub NIP.

 

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez Organizatora usług określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do Organizatora.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Zwiedzającego.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 15 lipca 2019 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a Organizatorem, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 4. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz  PDF

Aktualizacja 28.02.2020